Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus
Foto: Andrew Balcombe

Meerderheid Eerste Kamer stemt voor nieuwe Wet Natuurbescherming

Dinsdag 15 december 2015 stemde een meerderheid van de Eerste Kamer voor de nieuwe Wet Natuurbescherming. Hiermee is de laatste stap gezet in de realisatie van deze nieuwe wet, die eerder dit jaar al door de Tweede Kamer werd behandeld en aangenomen. In de Wet Natuurbescherming worden de Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 samengevoegd.

Vanmiddag stemden 54 van de 75 leden van de Eerste Kamer voor de nieuwe Wet Natuurbescherming. Eerder dit jaar, op 1 juli, stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel, inclusief het reparatievoorstel voor de jacht dat door PvdA en VVD was ingediend. Het aannemen van dit reparatievoorstel zorgde voor het schrappen van overbodige administratieve regelgeving. In de Wet Natuurbescherming is een aantal belangrijke regels voor de 27.000 Nederlandse jagers vastgelegd. De nieuwe wet verplicht jagers bijvoorbeeld om het aantal geschoten dieren te registreren.

Wildlijst blijft landelijke aangelegenheid
Nu het traject in de Eerste Kamer is afgerond, is decentralisatie van het natuurbeleid van Rijk naar provincies compleet. De regie van populatiebeheer en schadebestrijding is de verantwoordelijkheid van de provincies. Jacht op basis van de wildlijst blijft een landelijke aangelegenheid. Wel zullen met de nieuwe wetgeving alle jachtvormen – jacht, beheer en schadebestrijding – onderdeel gaan uitmaken van de provinciale Faunabeheerplannen. Voor de jacht betreft dat uitsluitend de verplichting om te rapporteren over afschot en de nu al uitgevoerde trendtellingen.

Maatschappelijke zetel Faunabeheereenheden
De Faunabeheereenheden (FBE) moeten een zetel toevoegen voor maatschappelijke organisaties die duurzaam beheer van in het wild levende dieren ten doel hebben. Deze organisaties worden uitgenodigd om binnen de FBE’s mee te praten over de balans tussen natuur, in het wild levende dieren, de landbouw en andere menselijke belangen.

Aangenomen moties
Bij de behandeling van wet werden alle ingediende moties verworpen, op twee na. Motie H en I werden aangenomen en zullen worden uitgevoerd.

Motie H
Gezien het feit dat de huidige capaciteit voor handhaving van natuurwetgeving onvoldoende is afgesproken om zorg te dragen voor voldoende capaciteit en financiële middelen voor handhaving van de wet en om de kwaliteit en effectiviteit van de handhaving te monitoren en de Kamer daarover te informeren.

Motie I
Het is gewenst dat aan een voldoende brede samenstelling van de besturen van de Faunabeheereenheden wordt voldaan. Afgesproken is dat de regering samen met de provincies in landelijk overleg zal treden met een aantal landelijke organisaties (Waaronder: de Jagersvereniging, LTO, Dieren- en Faunabescherming, Natuurmonumenten etc.) en soortgelijke organisaties en de vertegenwoordigers van de bestaande Faunabeheereenheden om de gevraagde brede samenstelling te bevorderen, ten behoeve van een maatschappelijk gedragen faunabeleid.

Reactie Jagersvereniging
Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, vindt dat de Wet Natuurbescherming recht doet aan de belangrijke rol die jagers spelen in het buitengebied. ‘Met de Wet Natuurbescherming krijgen de jagers het vertrouwen van de politici die ze verdienen. Deze uitkomst is het resultaat van een gezamenlijke krachtsinspanning. Samen met onze achterban hebben we duidelijk kunnen maken wat de meerwaarde van jagers is voor natuurbeheer, veiligheid en duurzaam voedsel in Nederland.’ Natuurlijk zijn er nog ambities voor de toekomst, waaronder uitbreiding van de wildlijst met veelvoorkomende diersoorten zoals ree, wild zwijn en grauwe gans: ‘Deze diersoorten komen in het Nederlandse landschap in dermate grote aantallen voor dat we er met gerust hart een deel duurzaam uit zouden kunnen oogsten. Dit zou de administratieve rompslomp van het huidige vergunningenstelsel doen verdwijnen. Het sluit bovendien beter aan bij Europees beleid, waarin duurzame benutting van 49 diersoorten mogelijk is.’

Start
Naar verwachting zal de nieuwe Wet Natuurbescherming in juli 2016 van kracht worden. Dit betekent dat alle provincies in de komende maanden gaan werken aan de implementatie van de Wet Natuurbescherming in hun beleid en planvorming. De Jagersvereniging zet zich in de provinciehuizen, Den Haag en Brussel in voor een goed werkbare, provinciale wet- en regelgeving met betrekking tot jacht, schadebestrijding en populatiebeheer. Hierbij staat verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap voorop.

Dossier Wet natuurbescherming
Ons werk in de aanloop naar de nieuwe Wet Natuurbescherming teruglezen? Dat kan hier in ons dossier Wet NatuurbeschermingGerelateerd nieuws