Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus

Internationaal plan van aanpak nodig om broedvogels waddengebieden te redden

Er is een internationaal plan van aanpak nodig om de snel afnemende aantallen broedvogels in het waddengebied te redden. Dat zegt het internationale Gemeenschappelijk Waddenzeesecretariaat (CWSS), dat de samenwerking tussen waddenlanden Nederland, Duitsland en Denemarken coördineert. Studie van CWSS laat zien dat bij 18 van de 29 onderzochte vogelsoorten te weinig kuikens worden geboren om de populatie op peil te houden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in gebieden met minimale landbouw, de buitendijkse gebieden van de Waddenzee. Zelfs in deze gebieden blijkt predatie een belangrijke rol te spelen in de afname van weidevogels.

De onderzoekers schetsen volledige afname van kemphaan, watersnip en bonte strandloper als broedvogel in het waddengebied. Zij voorzien tevens afname van soorten zoals de kluut, kievit, tureluur, visdief, Noordse stern en scholekster. Als reden geven zij predatiedruk door vossen, marters en andere rovers aan, het frequenter overstromen van nesten door stijging van de zeespiegel, voedselgebrek en vertrapping door rundvee en paarden en afname van de kwaliteit van het broedgebied.

Naast diverse andere maatregelen pleit CWSS ook voor het weghouden van roofdieren bij de vogels. Opmerkelijk is de aandacht die CWSS legt op de Nederlandse situatie, waarbij – door het grote aantal betrokken organisaties – samenwerking tussen overheid en natuurorganisaties lastig is, terwijl samenwerking wel als cruciaal wordt getypeerd.

Bron: Groene Ruimte

Rapport 'Breeding birds in trouble'

Download het rapport
  • Delen:


Gerelateerd nieuws