Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Politiek Den Haag positief over benutten van ons landschap

Op 15 maart gaat Nederland naar de stembus. We mogen die dag onze stem uitbrengen op de landelijke politieke partij van onze keuze. De uitslag bepaalt de samenstelling van de Tweede Kamer voor een regeerperiode van vier jaar. Dat dit belangrijk is, bleek wel in de vorige kabinetsperiode. Herinnert u zich de initiatiefnota ‘Mooi Nederland’ nog? Daarin pleitten Lutz Jacobi (Partij van de Arbeid), Stientje van Veldhoven (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) voor het schrappen van de benuttingsjacht. Een eenvoudige samenvoeging van de Boswet, de Flora- & faunawet en de Natuurbeschermingswet draaide vervolgens uit op een langdurig politiek debat over het behoud van de jacht in Nederland. Uiteindelijk werd de Wet natuurbescherming op 1 juli 2015 door nagenoeg alle politieke partijen aangenomen, inclusief het voor jagers belangrijke reparatievoorstel voor de jacht dat was ingediend door PvdA en VVD.

Dit artikel verscheen in De Jager #3 2017

De Omgevingswet

De komende verkiezingen zijn erg belangrijk voor de Nederlandse jagers, omdat hier besloten zal worden welke Kamerleden mogen gaan beslissen over de nieuwe wetgeving die het jagen landelijk gaat regelen. De Wet natuurbescherming zal in 2018 namelijk opgaan in de nieuwe Omgevingswet. De eerste ambtelijke stukken laten zien dat er nog veel werk te doen is. Deze belangrijke wetswijziging vraagt opnieuw om een stevige inzet van de Jagersvereniging. Wij willen voorkomen dat we – zoals bij de Wet natuurbescherming in 2015 – op het laatste moment zaken moeten repareren. Daarom lag de eerste formele reactie van de Jagersvereniging op deze nieuwe wet al in de derde week van januari op de mat van het ministerie van Economische Zaken.

De komende jaren

De belangrijkste uitdaging voor de Jagersvereniging de komende jaren is het omzetten van het brede maatschappelijk draagvlak voor de jacht in voldoende politieke steun voor duurzame benutting van het landschap. Ons streven is dat we in de toekomst kunnen jagen om te oogsten van alle wildsoorten waar genoeg van is. Populatiebeheer en schadebestrijding zijn dan aanvullend op de benuttingsjacht. Investeren in het jachtveld is een plicht van de jager. Zo wordt een goede wildstand bereikt, zonder dat dit ten koste gaat van andere belangen zoals verkeersveiligheid, (landbouw)oogst en recreatie.

Regelgeving op basis van de wildlijst zorgt er bovendien voor dat jagers niet – zoals nu – gedwongen zijn om te werken met complexe, overbodige, soms tegenstrijdige en per provincie verschillende regelgeving.

Wildlijst

De Jagersvereniging zet in op een uitbreiding van de wildlijst in lijn met de internationale bepalingen in de Vogelrichtlijn en de Benelux-overeenkomst. België, Nederland en Luxemburg hebben afgesproken dat er in principe 48 diersoorten op hun nationale wildlijsten dienen te staan. Nederland houdt zich nu niet aan deze internationale afspraak en zet slechts vijf diersoorten op haar nationale wildlijst. De Jagersvereniging pleit ervoor om de Benelux-systematiek volledig over te nemen in de Omgevingswet. Daardoor krijgt de jager de plicht te streven naar een redelijke stand van deze 48 wildsoorten. Plaatsing op de nationale wildlijst is dus in de eerste plaats een beschermingsmaatregel.

Verantwoordelijkheid

De wildsoorten op de wildlijst die in meer dan voldoende aantallen voorkomen, kunnen vervolgens voor benutting bejaagd worden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan reeën, zwijnen, herten en diverse ganzen- en eendensoorten. Door duurzame oogst van deze wildsoorten tijdens een jachtseizoen mogelijk te maken wordt het voor jagers eenduidiger, gaan de administratieve lasten omlaag en komt de verantwoordelijkheid voor goed beheer van diersoorten weer dichter bij de uitvoerder te liggen. De Rijksoverheid kan sturen op haar internationale verplichtingen door de jacht op bepaalde wildsoorten te openen of te sluiten. En de jagers en wildbeheereenheden krijgen optimaal de ruimte voor lokaal maatwerk. De totstandkoming van de Omgevingswet tijdens de komende regeerperiode biedt kansen om deze wijzigingen door te voeren. Op 15 maart gaan de Nederlanders naar de stembus en wordt beslist hoe de politieke verhoudingen er de komende regeerperiode uitzien. Dan wordt duidelijk wie er gaan beslissen over de inhoud van de Omgevingswet.

We hebben 12 Tweede Kamerfracties de volgende stelling voorgelegd:

‘Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt een uitstekende garantie voor behoud van het landschap.’

We ontvingen van 10 partijen een reactie op onze stelling. Hiervan zijn er 6 positief, 2 neutraal en 2 negatief over het benutten van het landschap door jagers, vissers en wildplukkers.

Hieronder vindt u de reacties op onze stelling:

Analyse verkiezingsprogramma’s

U vindt al onze uitgebreide analyses en de volledige verkiezingsprogramma’s op: www.jagersvereniging.nl/verkiezingen2017

De Jagersvereniging heeft in aanloop naar de verkiezingen de partijen gewezen op de belangen van jagers en WBE’s. Dit deden wij via de programmacommissies van de partijen, Kamerleden en politiek actieve leden.
Hiernaast ziet u een selectie uit de verkiezingsprogramma’s van 12 politieke partijen, gebaseerd op thema’s die belangrijk zijn voor jagers. De standpunten die de partijen innemen over deze onderwerpen zijn afgezet tegen de belangen van jagers.

 

  • Delen:


Gerelateerd nieuws