Zon op
05:31
Zon onder
21:55
Nachtmodus
Foto: Vincent Nederpel

Ganzennieuwsbrief #2 Friesland 2018/2019

De provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid publiceren eens in de tijd een ganzennieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat informatie over zaken rondom het Friese ganzenbeleid. De volgende vier onderwerpen worden besproken in de tweede ganzennieuwsbrief van het winterseizoen 2018-2019:

1. Looptijd Fryske Guozzeoanpak verlengd

Provinciale Staten hebben op 27 februari 2019 besloten om de looptijd van de Fryske Guozzeoanpak te verlengen tot en met 2023. Van een aantal andere besluiten die horen bij de ganzenaanpak, zoals de ganzenfoerageergebieden en het Faunabeheerplan Winterganzen zal de looptijd ook nog moeten worden verlengd tot en met 2023. Momenteel lopen er nog bezwaarprocedures tegen de goedkeuring van het Faunabeheerplan Winterganzen. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.

2. Wijziging invulling van adequaat gebruik 

Gedeputeerde Staten hebben op 12 maart besloten tot een belangrijke wijziging in het ‘adequaat gebruik’. Deze wijziging is dat grondgebruikers mogen registreren wanneer er geen ganzen aanwezig zijn. Dat geldt voortaan ook als adequaat gebruik. De reden van de wijziging is dat het regelmatig voor kwam dat uitvoerders een actie moesten uitvoeren terwijl vooraf al bekend was dat er op dat moment geen ganzen in het gebied aanwezig waren.

3. Ganzen verjagen, adequaat gebruik en weidevogels

Er zijn nog regelmatig vragen over het verjagen van ganzen en weidevogels. In verband met de gewenste rust voor de weidevogels hoeven ganzen in weidevogelgebieden niet actief verjaagd te worden. Weidevogelgebieden zijn percelen waarop een beheerpakket agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor weidevogels (leefgebied open grasland) is afgesloten voor het betreffende beheerjaar, met een rustperiode/beheerperiode vanaf 1 april en/of een looptijd tot na 1 april. Dit geldt voor alle beheerpakketten voor weidevogels binnen het leefgebied open grasland. Er wordt in deze gebieden dus niet getoetst op adequaat gebruik. De grondgebruiker dient wel zelf aan te tonen dat hij/zij met betreffende percelen deelneemt aan genoemd beheerpakket. Kan de grondgebruiker dat niet aantonen, en is er geen sprake van adequaat gebruik, dan wordt geen tegemoetkoming in ganzenschade verstrekt.

4. Resultaten ganzenaanpak 2017-2018

In december 2018 zijn de resultaten van de Fryske Guozzeoanpak geëvalueerd. Het aantal winterganzen is in 2017-2018 voor het eerst sinds jaren gedaald. Daarnaast is de winterschade in 2017-2018 ook flink gedaald.  Het aantal ganzen dat bij verjaagacties is geschoten is in de winterperiode 2017-2018 toegenomen. Daarbij is de  kolgans het meest geschoten (zie grafiek 1).

De jaarlijkse aantallen geschoten ganzen per winterseizoen. Ter info: het seizoen 2013/14 start op 1 november 2013 en loopt door tot 31 oktober 2014. Een steeds groter aantal brandganzen wordt geschoten.

Lees hier de gehele nieuwsbrief

 

 

 

 

 

  • Delen:


Gerelateerd nieuws