Zon op
05:29
Zon onder
21:43
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Jagersvereniging vraagt aandacht voor Leefbaar Landschap tijdens kabinetsformatie

In Den Haag zijn de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet begonnen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks aan de onderhandelingstafel. De vorming van het nieuwe kabinet is erg belangrijk voor de Nederlandse jager. Dit nieuwe kabinet gaat namelijk beslissen over de toekomst van de jacht, als de Wet natuurbescherming in 2018 opgenomen gaat worden in de nieuwe Omgevingswet. Namens alle jagers en andere natuurliefhebbers roept de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging deze partijen met een brief op om dit keer wél een passage over landschap en natuur in het regeerakkoord op te nemen. Werken aan een Leefbaar Landschap zou een gezamenlijk doel van dit nieuwe Kabinet moeten zijn.

Veranderend landschap
Wij zien dat ons landschap de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd. Zo gaat het met een aantal diersoorten zoals ganzen, reeën en zwijnen extreem goed, terwijl weide- en akkervogels dreigen te verdwijnen. Onze agroproductie loopt wereldwijd voorop in kwaliteit en veiligheid, maar de biodiversiteit op het boerenland staat onder druk. Steeds meer Nederlanders willen wild eten omdat dit optimaal duurzaam en lokaal geproduceerd vlees is. De Nederlandse overheid doet een steeds groter beroep op de vrijwillige jagers voor de uitvoering van haar beleid en tegelijkertijd trekt zij het toezicht uit het buitengebied terug, waardoor de georganiseerde criminaliteit in het buitengebied hand over hand toeneemt.

“Jagers staan middenin het landschap, op het kruispunt van belangen en ontwikkelingen in het landelijk gebied.”

Middenin het landschap
Dat de overheid een steeds groter beroep op jagers doet heeft te maken met de positie van de Nederlandse jagers: zij staan middenin het landschap, op het kruispunt van belangen en ontwikkelingen in het landelijk gebied. Jagers zijn gewone Nederlanders met een buitengewone liefde en een buitengewoon verantwoordelijkheidsgevoel voor de Nederlandse natuur.

In het licht van de komende kabinetsformatie en -periode vraagt de Jagersvereniging de landelijke politiek namens alle jagers, natuurbeheerders en wildliefhebbers om:

1. Samen te werken aan een Leefbaar Landschap

In ons landschap is dringend behoefte aan meer leefbaarheid voor boeren, burgers, dieren en planten. Samen met boeren, rentmeesters, recreatieondernemers en grondbezitters constateren de Nederlandse jagers dat ondernemingen onder druk staan door inperkende regelgeving en schadeveroorzakende diersoorten. Ook staat een aantal kwetsbare diersoorten onder druk, zoals de weide- en akkervogels. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de (bio)diversiteit in het landschap afneemt. Toezicht en handhaving in het buitengebied is onder een acceptabel minimum gekomen, waardoor de criminaliteit in het buitengebied (stroperij, drugsafval, diefstal van machines) toeneemt. Jagers pakken graag met andere partijen een actieve rol . Daarbij vragen wij het Kabinet om de regie te nemen en de leefbaarheid van ons landschap tot één van haar beleidsspeerpunten voor de komende vier jaar te maken.

2. Maximaal in te zetten op bescherming via de Nationale Wildlijst

De wet verplicht jagers om in hun jachtvelden – die samen 80% van het Nederlandse landschap beslaan – te streven naar een redelijke wildstand voor de diersoorten op de Nationale Wildlijst. Dat betekent dat kwetsbare wildsoorten door de jager worden beschermd en dat soorten waar er veel van zijn duurzaam worden bejaagd en geconsumeerd. Op dit moment geldt deze verplichting om te streven naar een redelijke wildstand slechts voor 5 diersoorten; de Jagersvereniging pleit ervoor om alle 48 diersoorten uit de Benelux-overeenkomst onder dit beschermingsregime te brengen, in lijn met de internationale afspraken.

3. Lokaal maatwerk in natuurbeheer eenvoudig mogelijk te maken

Binnen het regime van de Nationale Wildlijst kan de Rijksoverheid sturen op haar internationale verplichtingen door de jacht op bepaalde wildsoorten landelijk te openen of te sluiten. Tegelijkertijd krijgen de jagers, samenwerkend in een landelijk dekkend netwerk van 300 lokale wildbeheereenheden, optimaal de ruimte voor lokaal maatwerk: om te beschermen, te beheren en te benutten zonder de onduidelijke, conflicterende en overbodige regelgeving waar we nu vaak mee moeten werken. Hiermee neemt de effectiviteit en efficiëntie van het landschapsbeheer toe, terwijl de administratieve lasten enorm afnemen.

4. Eén Ministerie voor Landbouw, Natuur & Voedsel in te stellen

Een gezamenlijk ministerie voor landbouw, natuur en voedsel is van belang voor alle drie de deelonderwerpen. Ten eerste omwille van de natuur: het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde onlangs dat we ondanks veel inspanning blijven steken op maximaal twee derde van de nationale biodiversiteits-doelstellingen wanneer het landbouwproductieareaal niet intensief betrokken wordt in de natuurontwikkeling. Ten tweede omwille van de landbouw, die voor het behoud van haar license to produce zal moeten zorgen dat er naast voedsel ook een leefbaar landschap wordt gemaakt. En ten slotte omwille van ons voedsel, omdat Nederlanders steeds vaker ook uit de natuur willen eten.

Maatschappelijk draagvlak
Onze oproep is in lijn met de huidige maatschappelijke opvattingen, zo blijkt uit het onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor wild eten en jacht dat de Jagersvereniging sinds 1995 periodiek heeft laten uitvoeren.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging roept per brief op om een Leefbaar Landschap tot een van de speerpunten van het nieuwe Kabinet te maken. De uitwerking daarvan via bovengenoemde speerpunten borgt een goede balans tussen nationale regie, lokaal maatwerk, en de uiteenlopende belangen die in ons landschap met elkaar in balans behouden moeten worden.Gerelateerd nieuws