Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus

€ 75.000 beschikbaar voor natuur- en landschapsprojecten

SBNL, de enige landelijke natuurorganisatie die haar fondsen ten goede laat komen aan natuur, landschap en erfgoed beheerd door particulieren en/of agrariërs, heeft € 75.000 beschikbaar voor projecten op het gebied van natuur en landschap. Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, ANV’s, organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, kunnen tot eind september 2015 een aanvraag indienen bij SBNL. Alleen projecten in Overijssel en in het gebied ten oosten van de IJssel in Gelderland (Achterhoek en Liemers) komen in aanmerking.

Projectvoorstel
Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, ANV’s, organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, kunnen tot eind september 2015 een aanvraag indienen bij SBNL. Iedereen met een goed plan maakt kans waarbij, in het kader van spreiding in het gebied, nieuwe aanvragers de voorkeur genieten. Het plan moet een duurzaam resultaat opleveren en aantoonbaar aansluiten bij een behoefte. Uiteraard moet het projectvoorstel voldoen aan de projectcriteria. De precieze voorwaarden zijn terug te vinden op www.sbnl.nl. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via info@sbnl.nl of via 0318 – 57 83 57. De sluitingsdatum is 30 september 2015.

Procedure
Een door SBNL ingestelde uitkeringscommissie toetst de aanvragen of aan de projectcriteria is voldaan. Vervolgens vindt een inhoudelijke beoordeling plaats door dezelfde commissie, waarna zij aan het SBNL-bestuur voorstellen doet om een of meer projecten met een uitkering te honoreren.

SBNL streeft ernaar door verantwoord beleggen jaarlijks een uitkering te doen uit het fonds om zo projecten te ondersteunen. Het is voor de derde keer dat SBNL geld vrijmaakt uit dit fonds. Eerder kon zij in de afgelopen twee jaar twaalf projecten honoreren, waaronder de aanleg van een Historische Tuin bij pleisterplaats De Barkel te Wierden en de restauratie van een oude boerenveldoven te Winterswijk-Woold. Deze projecten zijn reeds uitgevoerd of nog gaande. Het Fonds is ontstaan uit een grote erfenis, die SBNL eind 2010 kreeg na het overlijden van mevrouw mr. D.T. baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij. Samen met haar man mr. C.J. baron van Hemert tot Dingshof was zij een groot liefhebber van de schoonheid van de natuur en van de historie van het platteland.

Over SBNL
SBNL is de enige landelijke natuurorganisatie die haar fondsen ten goede laat komen aan natuur, landschap en erfgoed beheerd door particulieren en/of agrariërs. Met de uitkeringen uit het Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof – Coldeweij Fonds manifesteert SBNL zich nadrukkelijk als fondsbeheerder. SBNL wil door verantwoord beleggen haar bijdrage leveren aan behoud van particuliere natuur en erfgoed en beheert als een goed rentmeester de aan haar nagelaten terreinen. Op deze manier levert SBNL haar bijdrage om het unieke, gevarieerde Nederlandse landschap ook voor toekomstige generaties te bewaren.

Deze fondsen en de opbrengsten daaruit geeft SBNL de mogelijkheid projecten en initiatieven van particulieren en agrariërs te financieren. SBNL is door de belastingdienst erkend als een ANBI-stichting. Dit betekent dat iedereen fiscaal gunstig kan schenken aan SBNL. Erfenissen zijn helemaal belastingvrij.

Daarbij biedt SBNL ruimte aan fondsen op naam en aan fondsen, waarmee de schenker of erflater een speciale doelstelling wil realiseren. Het Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof – Coldeweij Fonds is hier een goed voorbeeld van.

Meer informatie