Zon op
07:14
Zon onder
20:10
Nachtmodus
Foto: Andrew Balcombe

De Jagersvereniging voor u in actie in de provincie – update juni 2016

De nieuwe Wet natuurbescherming waarin veel regels staan rond de jacht is door Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Deze wet treedt per 1 januari 2017 in werking. Hiervoor moeten uitvoeringsbepalingen worden gemaakt. Landelijk gebeurt dit door zogenaamde  Algemene Maatregelen van Bestuur. Staatsecretaris Van Dam heeft deze recentelijk aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierover ontving u al een uitgebreide nieuwsbrief.

Provincies

De daadwerkelijke uitvoering van de wet vindt vooral in de provincies plaats. De provincies stellen de  uitvoeringsregels oftewel de provinciale verordeningen op. Deze zijn nu overal in de maak. De verordeningen bepalen hoe onze leden straks kunnen beheren en schade kunnen bestrijden. De Jagersvereniging volgt dit proces uiteraard in alle twaalf provincies op de voet. De regiomanagers en de vrijwilligers in de provincies steken hier veel tijd en energie in. Zij worden ondersteund door de specialisten van het verenigingsbureau. Hieronder treft u een overzicht van onze activiteiten in de provincies aan, in het bijzonder rond de provinciale verordeningen.

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Groningen

In Groningen werd de petitie ‘Stop de Hobbyjacht’ aangeboden aan de Commissaris van de Koning. De Jagersvereniging informeerde de Gedeputeerde, Statenleden en ambtenaren dat de provincie niet over dit onderwerp gaat. Deze informatie werd onderbouwd met de brief van de Staatssecretaris over dit onderwerp. Er werd verwezen naar de provincie Gelderland die al had besloten de petitie ongeldig te verklaren. Mede hierdoor adviseren de provincieambtenaren om de petitie niet te behandelen.

De concept verordeningen voor de uitvoering van de nieuwe natuurwet zijn besproken met de WBE’s. De Jagersvereniging heeft vervolgens schriftelijke opmerkingen ingediend. De concepten gaan nu naar Gedeputeerde Staten. Ze liggen eind juni ter inzage. Wat er in de laatste concepten staat is nog niet bekend.

Friesland

In Friesland zijn de eerste concepten van de verordeningen bekend gemaakt. Binnenkort worden deze besproken met diverse partijen. De te volgen procedure wordt dan ook bekend gemaakt. De Jagersvereniging bestudeert de concepten en bereidt haar commentaar voor.

Drenthe

De Jagersvereniging gaf in de informatiebijeenkomsten (december/juni) van de provincie haar visie op de conceptverordeningen. Daarnaast spraken medewerkers en bestuursleden met de provinciale bestuurders en hun ambtenaren. Er is echter slecht naar ons geluisterd. Hierdoor dreigen onwerkbare situaties  te ontstaan. De  Jagersvereniging heeft daarop contact gezocht met LTO, Drents Particulier Grondbezit, de Drentse Boermarken en de NOJG.

Er is afgesproken een gezamenlijke brief naar de Gedeputeerde te sturen. In een direct gesprek zal de Gedeputeerde door de Jagersvereniging worden aangesproken. Vooral de ondoorzichtige procedures en de extra Drentse regels bovenop de landelijke wet vragen om aandacht. Ze zijn onnodig aan de verordeningen toegevoegd.

 Overijssel

In Overijssel is ook een petitie van het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’ aangeboden aan Provinciale Staten. De Jagersvereniging heeft Gedeputeerde Hester Maij en de Statenleden geïnformeerd over de uitspraken van staatssecretaris Van Dam. Hierin legt hij uit dat het onderwerp jacht en wildsoorten een zaak is van Den Haag en niet van de provincies.  Ter voorbereiding van de provinciale verordeningen worden in Overijssel zogenaamde ‘groene tafelgesprekken’ gehouden. De Jagersvereniging is hier aanwezig voor inhoudelijke inbreng en het toelichten van standpunten.

Flevoland

De Jagersvereniging is hier volop bezig om een WBE in Flevoland in te richten. Deze WBE omvat de gehele provincie (circa 140.000 hectare land en 100.000 hectare water). Hiervoor is intensief overleg noodzakelijk met vele partners. Ook de provincie Flevoland is volledig bij dat proces betrokken.

De inrichting van de WBE Flevoland is onder andere van invloed op de door de provincie vast te stellen verordeningen van de nieuwe wet.

Gelderland

Grofwildbeheer is een belangrijk onderwerp in een groot deel van de provincie. De organisatie van de Jagersverenigingen en de vertegenwoordiging in de FBE is dan ook ietwat anders georganiseerd als in andere provincies. Het vereist een goede afstemming tussen de organisaties.  Het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’ is ook hier aangeboden. De provincie nam dat niet in behandeling, omdat duidelijk is dat de provincie niet over de jacht op wildlijstsoorten gaat.

Utrecht

De Jagersvereniging heeft direct gereageerd op het aanbieden van de  petitie ‘Stop de hobbyjacht’ aan de commissaris van de Koning. De verantwoordelijke Gedeputeerde en de Statenleden werden geïnformeerd dat behandeling van de petitie weinig zin heeft. Er is namelijk al vastgelegd dat de provincie niet over de jacht gaat.

De eerste concepten van de ambtenaren inzake de provinciale verordeningen waren niet erg positief.  De Jagersvereniging heeft daarop de jachtvertegenwoordiger in de FBE voorzien van informatie. Dit uitgebreide en gefundeerde commentaar heeft als resultaat gehad dat er nieuwe teksten worden opgesteld. De Jagersvereniging is gevraagd hier input op te leveren.

Noord-Holland

Noord-Holland is de eerste provincie waar de verordeningen in concept klaar zijn. Zij komen nu in de inspraakfase. De Jagersvereniging heeft hier veel input op geleverd. Er werd samengewerkt met alle betrokken partijen. Aangegeven werd waar de kansen lagen, om tot een praktische uitvoering van de nieuwe wet te komen.

Zuid-Holland

Overleg met de betrokken partijen over de verordeningen verliep in deze provincie vooral via de FBE. Doel was om in de uitvoering zo dicht mogelijk bij de wet te blijven. Onze vertegenwoordiger in de FBE speelde in dit proces een belangrijke rol. Samen met de Jagersvereniging werd aangegeven hoe de overgang naar de nieuwe wet het beste in de verordeningen kon worden vastgelegd.

Zeeland

Het behartigen van de belangen van de leden vereiste een intensieve inzet van de Jagersvereniging. Het betreft de volgende punten:

  • Commentaar werd door ons geleverd op verschillende concepten van de provinciale verordeningen. Hierdoor is al veel verbeterd, maar er zijn nog enkele pijnpunten
  • De overgang van de BBL gronden naar de provincie leek te leiden tot een jachthuurverhoging van 500%. We trokken bij de Gedeputeerde en de ambtenaren aan de bel. Dit leidde tot nader overleg. Ook diverse politieke fracties werden ingeschakeld
  • Er is toenemende (politieke) aandacht voor het stijgende aantal vossen in de provincie. We informeerden de politiek over de omvang van het probleem en mogelijke oplossingen.
  • We blijven aandacht vragen voor de situatie rond het beheer van reeën. Er mag in Zeeland geen afschot van reeën plaatsvinden. Hierdoor vinden er steeds meer aanrijdingen, met dierlijk en menselijk leed, en de nodige schade, als gevolg. Ook het aantal aanrijdingen met damherten neemt toe. Een koerswijziging mag in onze ogen niet uitblijven.

Noord-Brabant

De Jagersvereniging volgt hier de ontwikkelingen met betrekking tot de verordeningen. Dit gebeurt door geregeld overleg met diverse ambtenaren en de politieke fracties in de Staten. Aandacht vraagt het nieuwe provinciale beleid voor wilde zwijnen. Pragmatisch kunnen handelen, zonder veel onnodige bureaucratie is ons uitgangspunt hierbij.

Jagers kunnen een belangrijke rol vervullen bij  het tegengaan van criminaliteit in het buitengebied. Dat was een belangrijke conclusie van de bijeenkomst Samen Sterk In Brabant (SSIB) over handhaving in het buitengebied. De Jagersvereniging verzorgde er een workshop.

Limburg

De inzet van de Jagersvereniging werd in Limburg gevraagd bij verschillende gemeenten ter ondersteuning van de lokale WBE’s. Eén deze gemeenten is Venray. Hier werd ingesproken over de verhuur van jacht op gemeentegronden. De gemeentelijke notitie had weinig aandacht voor het werk van de WBE.

De politiek is soms onnavolgbaar. Dit werd bewezen in de Staten van Limburg. De Staten hebben ingestemd met het ‘Burgerinitiatief’ om de hobbyjacht te stoppen. Dit ondanks het standpunt van de Gedeputeerde dat ‘de provincie daar niet over gaat’. Op dezelfde dag werd ook bijna unaniem een motie aangenomen om de jagers en de WBE’s in de provincie te ondersteunen en daar ook budget voor ter beschikking te stellen.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws