Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus

De Jagersvereniging en FACE voor u aan het werk! – De Jager november 2018

De Jagersvereniging en FACE behartigen beide de belangen van jagers. Zowel op provinciaal, landelijk als Europees niveau. Wist u dat u door het lidmaatschap van de Jagersvereniging automatisch ook het werk van FACE steunt? De Jagersvereniging en FACE laten hun leden graag zien op welke wijze zij zich inzetten voor jagers en WBE’s. Dat is te lezen in De Jager en op onze website.

De Jagersvereniging – november 2018

Landbouwschade voorkomen
Voederbieten
Op 6 en 26 oktober gaf verenigingsecoloog Wim Knol een lezing over het onderzoek naar de teelt van voederbieten. Dit onderzoek is door de afdeling ecologie uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland. Uit het onderzoek kwam naar voren dat voederbieten een goede vervanger kunnen zijn van mais, waarbij voederbieten meer kansen bieden voor biodiversiteit. Daarnaast werd duidelijk dat voederbietenteelt in gebieden met wilde zwijnen de bejaging van deze soort kan vergemakkelijken.

Weidevogels Texel
Op 27 september was Mike van Leeuwen, regiomanager Noord-Holland, aanwezig bij de hoorzitting op het provinciehuis Noord-Holland. Tijdens de hoorzitting werd het bezwaar tegen de ontheffing van de kraaienvangkooi op Texel behandeld. Fauna4life en Animal Rights hadden het bezwaar aangetekend. Aanwezig waren de Regionale Uitvoeringsdienst, jachtcombinatie Texel en comité Red de Grutto. De bezwaarmakers waren afwezig. Onderwerp van gesprek waren de effecten van predatie en het belang van inzet van de jager ten behoeve van weidevogels. Het bezwaar werd afgewezen waardoor de jagers op Texel gebruik kunnen blijven maken van de kraaienvangkooi.

Afrikaanse varkenspest
Protocol dood gevonden wild zwijn
Op 26 oktober was verenigingsecoloog Wim Knol aanwezig bij een overleg vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over Afrikaanse varkenspest. Samen met ambtenaren van het ministerie, de Voedsel- en Warenautoriteit, het Dutch Wildlife Health Centre en de zwartwildcoördinaten van de provincies werd het conceptprotocol besproken over hoe te handelen bij de vondst van het dood wild zwijn. Dit protocol is nog niet gereed. Zodra het gereed is, maakt de Jagersvereniging dit bekend.

Samenwerking drukjacht Limburg
Op 17 oktober woonden Wim Grave, voorzitter van de Jagersvereniging Limburg, en regiomanager Ger van Hout een overleg bij over samenwerking bij de uitvoering van de drukjacht in het gresngebied tussen Limburg en Noordrijn-Westfalen. Bij dit overleg waren vertegenwoordigers van de provincie Limburg, FBE Limburg, de Duitse jagersvereniging Nordrhein Westfalen en bestuurders van Euregio aanwezig.

Overig
Aanrijdingen wilde dieren Limburg
Op 25 oktober woonde Ger van Hout een overleg bij met vertegenwoordigers van FBE Limburg, Dierenbescherming, ProRail, brandweer, Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten. Er werd tijdens dit overleg gesproken over de juiste handelswijze bij aanrijdingen of calamiteiten bij gehouden en wilde dieren. Er is een nieuw protocol in de maak, dat duidelijkheid moet geven over de verantwoordelijkheden. Dit protocol is nog niet beschikbaar.

FACE

Illegale jacht
Onlangs organiseerde de Europese Commissie een bijeenkomst over illegaal doden, vangen en verhandelen van vogels. Deze illegale activiteiten vormen een grote bedreiging voor sommige vogelpopulaties en legale jacht. In het kader van Europees beleid is de landen gevraagd een overzicht te maken van reeds bestaande maatregelen tegen deze praktijken. Face bereikte dat ook jagers hierin worden betrokken, zodat realistische cijfers worden gebruikt.

Internationale jacht
Begin oktober was FACE aanwezig bij een bijeenkomst van CITES, de internationale conferentie over handel in bedreigde diersoorten. Deze conferentie stelt regels op voor onder andere invoer van jachttrofeeën. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten dat de quota van verschillende landen voor het luipaard gehandhaafd mogen worden. Deze relatief kleine jacht wordt beschouwd als bron van inkomsten voor natuurbeheer en preventie van conflicten.

Toekomst waterwildjacht
Op 20 en 21 oktober organiseerde de Deense jagersvereniging een bijeenkomst over watervogels en migratie voor vertegenwoordigers van de verschillende jagersvereniging in Europa. Ook Laurens Hoedemaker, directeur jagersvereniging, en vertegenwoordigers van FACE waren hier aanwezig. Er werd gekeken naar internationale afspraken over het beheer van diverse soorten watervogels in relatie tot de stand. De aanwezigen zagen allen het belang van internationale samenwerking en afspraken.

***

Over de Jagersvereniging
De Jagersvereniging behartigt de belangen van 21.000 individuele jagers en voorjagers en 300 wildbeheereenheden. Zij doet dit door beleidsmakers en politici te voorzien van de juiste informatie en gegevens over onderwerpen die voor Nederlandse jagers belangrijk zijn. De doelstelling van de Jagersvereniging is het verbeteren van de wet- en regelgeving voor jagers en wildbeheereenheden. U vindt onze kerndossiers met alle actuele informatie op www.jagersvereniging.nl/dossiers

FACE
De Europese Federatie van Verenigingen voor Jacht en Natuurbeheer (FACE) verbindt de vertegenwoordigers van duurzame jacht en natuurbehoud in Europa met de instellingen van de Europese Unie. In deze rubriek vertelt FACE over haar belangenbehartiging in het Europees Parlement.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws