Zon op
06:12
Zon onder
21:17
Nachtmodus

Canard – column van de voorzitter in De Jager #11

Afgelopen voorjaar was politiek en natuurbeschermend Nederland in rep en roer over het voortbestaan van de wilde eend. Aanleiding voor de commotie was een gelekt conceptrapport van Sovon, waarin werd geconstateerd dat het aantal broedparen van de wilde eend in Nederland sinds 2000 met 20 procent is afgenomen.

Als mogelijke oorzaak wijst het rapport op een afnemend opgroeisucces van kuikens. Waarschijnlijk het gevolg van een verminderd voedselaanbod of toegenomen predatiedruk. Daarnaast constateren de onderzoekers dat de (overigens afgenomen) jachtdruk geen rol van betekenis lijkt te spelen in de afname van de populatie wilde eenden. Ondanks de afname van het aantal broedparen is het aantal wilde eenden dat ’s winters in ons land verblijft nog erg groot. De stand ligt bijvoorbeeld nog boven het niveau van 1970. Er is dus geen reden om te spreken van een ‘dramatische afname’. Dat strookt met de waarnemingen vanuit het veld.

Bij het bejagen van wildsoorten kijken we naar de duurzame staat van instandhouding. Dan zien we dat er genoeg eenden zijn om duurzaam van te kunnen oogsten. Toch buitelden Kamerleden naar aanleiding van het Sovon-rapport over elkaar heen met de roep om de jacht alvast op te schorten. Een medewerker van een natuurbeschermingsorganisatie gooide olie op het vuur met een persbericht van dezelfde strekking. Gelukkig hield staatssecretaris Van Dam het hoofd koel en besloot hij zijn beleid op feiten te baseren: de jacht op de wilde eend blijft gewoon toegestaan.

Kunnen we dan nu op onze lauweren rusten? Zeker niet! We zien in veel jachtvelden dat de verhouding tussen het aantal woerden en eendjes scheef is. Waarschijnlijk omdat de broedende eendjes veel vaker slachtoffer worden van predatie. Daarom is het verstandig om vooral woerden te schieten, zodat de geslachtsverhouding weer normaliseert.

We zien ook dat de predatie van broedende eendjes en nesten sterk afneemt als er broedkorven worden geplaatst. Daarnaast is bejaging van predatoren van belang, ook om de overlevingskans van kwetsbare bodembroeders te vergroten. Op die manier dragen we als jagers een extra steentje bij aan de aanwas van de wilde eend. Kortom: werk aan de winkel, ook voor de jager.

Daan van Doorn

Voorzittter Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging


Gerelateerd nieuws